Chọn máy chủ
Hạng Máy Chủ Nhân vật Lực Chiến Cấp Vip
Dữ liệu được làm mới mỗi 10 phút/1 lần
Chọn máy chủ
Hạng Máy Chủ Quân đoàn Thực lực QĐ Cấp QĐ
Dữ liệu được làm mới mỗi 10 phút/1 lần
Chọn máy chủ
Hạng Máy Chủ Nhân vật Điểm Đồ Giám Cấp Vip
Dữ liệu được làm mới mỗi 10 phút/1 lần